MÖ 1000 senesine ait bir taş plaka. Eski Mısır öğretilerinin Yahudi gelenekleri kadar masonik öğretiler üzerinde de büyük etkisi vardır. Masonluğun en önemli sembolerinden olan ‘göz’ sembolü, Mısır yapıtlarında da sıkça kullanılmaktadır.
İsrailoğulları henüz Hz. Musa yaşıyor iken dahi Eski Mısır’da gördükleri putların benzerlerini yapıp onlara tapınmaya başlamışken, Hz. Musa’nın vefatının peşinden daha ileri sapmalara kaymaları zor olmamıştır. Kuşkusuz tüm Yahudiler için aynı şey söylenemez, fakat aralarından bazıları Mısır’ın putperest kültürünü yaşatmış, dahası bu kültürün temelini oluşturan Mısır rahiplerinin (Firavun büyücülerinin) öğretilerini sürdürmüş, bu öğretileri Yahudiliğin içine sokarak onu tahrif etmişlerdir.
Eski Mısır’dan Yahudiliğe devrolunan öğreti, Kabala’dır. Kabala da, aynı Mısır rahiplerinin sistemi gibi, ezoterik (esrarlı) bir öğreti olarak yayılmış ve yine Mısır rahipleri gibi temelde büyü ile ilgilenmiştir. Ünlü Yahudi araştırmacı Shimon Halevi, “Kabala, Tradition of Hidden Knowledge” (Kabala, gizli saklı İlmin Geleneği) adlı kitabında Kabala’yı şöyle tanımlamaktadır:

“Pratikte Kabala, fenalüklerle ilgilenmenin yolu ve semboller yoluyla ruhsal dünya üzerinde güç kazanmanın tehlikeli bir sanatı ve büyüye dayalı bir formudur.”

Kabala’nın en önemli özelliği, büyü ile yakından ilgili olmasıdır. Kabala’yı tanıtan en tanınmış kitaplardan biri “Die Kabala” (Von Papus) da, Kabala-büyü ilişkisini şöyle vurgular:
“Kabala’nın teorisi, büyünün genel teorisine bağlanır.”
Kabala’nın dikkat çekici bir yönü ise, Tevrat’taki yaratılış ifadeından çok farklı bir anlatım içermesi, Eski Mısır’ın maddenin sürekliliğine dayalı materyalist görüşünü korumasıdır. Türk masonlarından Murat Özgen Ayfer bu konuda şunları yazmaktadır:

“Tevrat’ın ortaya çıkışından çok daha eski bir tarihte oluşturulmuş bulunduğunu göstermektedir. Kabala’nın en önemli bölümü, evrenin oluşturulmasına ilişkin kuramıdır. Bu kuram, teist dinlerde benimsenen yaratılıştan pek farklıdır. Kabala’ya göre, yaratılışın başlangıcında, “daireler” veya “yörüngeler” anlamına gelen ve SEFİROT olarak anılan, hem özdeksel (maddi) bununla beraber tinsel (tinsel) nitelikli oluşumlar doğmuştur. Bu tarz şeylerin toplam sayısı 32’dir; ilk onu Güneş Sistemi’ni, diğerleri ise uzaydaki öteki yıldız kümelerini temsil ederler. Kabala’nın bu özelliği, eski astrolojik inanç sistemleriyle yakın bir bağlantısının bulunmuş olduğunu ortaya koyar… Böylece Kabala, Yahudi dininden bir haylice uzaklaşır; Doğu’nun eski gizemci inanç sistemleriyle… çok daha bağdaşır.
Eski Mısır’ın maddeci, büyüye dayalı ezoterik öğretilerini devralan Yahudiler, Tevrat’ın bu konudaki yasaklamalarını tamamen göz ardı ederek, öteki putperest kavimlerin büyü ritüellerini de benimsemişler ve böylece Kabala Yahudiliğin içinde ama Tevrat’a muhalif bir mistik öğreti olarak gelişmiştir. İngiliz yazar Nesta H. Webster “Ancient Secret Tradition” (Antik gizli saklı gelenek) adlı makalesinde, bu konuyu şöyle açıklar:

“Büyücülük, bildiğimiz kadarıyla, Filistin’in İsrailoğulları tarafınca işgal edilmesinden önce, Kenanlılar tarafınca uygulanıyordu. Mısır, Hindistan ve Yunanistan da kendi kahinlerine ve büyücülerine sahipti. Musa Yasası’nda (Tevrat’ta) büyücülük aleyhinde yapılmış lanetlemelere karşı, Yahudiler, bu ihtarları göz ardı ederek, bu öğretiye kendilerini bulaştırdılar ve sahip oldukları mukaddes geleneği, diğer ırklardan aldıkları büyüsel düşüncelerle karıştırdılar. Bununla birlikte Yahudi Kabalası’nın spekülatif yönü, Perslerin büyücülüğünden, neo-Platonizm’den ve yeni Pisagorculuk’tan etkilendi. Dolayısıyla, Kabala karşıtlarının, Kabala’nın saf bir Yahudi kökenden gelmediği şeklindeki itirazlarının haklı temeli vardır.” [2]

Kuran’da bu konuya işaret eden bir ayet bulunmaktadır. Tanrı, İsrailoğulları’nın, kendi dinlerinin dışındaki kaynaklardan şeytani büyü öğretileri öğrendiklerini şöyle haber vermektedir:
«Ve onlar, Süleyman’ın mülkü (nübüvveti) hakkında şeytanların anlattıklarına uydular. Süleyman inkâr etmedi, sadece şeytanlar inkâr etti. Onlar, insanlara sihri ve Babil’deki iki meleğe Harut’a ve Marut’a indirileni öğretiyorlardı. Oysa o ikisi: “bizler, yalnızca bir fitneyiz, sakın inkâr etme” demedikçe hiç hiç kimseye öğretmezlerdi. Fakat onlardan erkekle karısının arasını açan şeyi öğreniyorlardı. Oysa onunla tanrı’ın izni olmadıkça hiç hiç kimseye zarar veremezlerdi. Buna karşın kendilerine zarar verecek ve yarar sağlamayacak şeyi öğreniyorlardı. Andolsun onlar, bunu müşteriın, ahiretten aslabir payı olmadığını bildiler; kendi nefislerini karşılığında sattıkları şey ne kötü; bir bilselerdi.» (Bakara Suresi, 102)

Ayette bazı Yahudilerin, ahirette kayba uğrayacaklarını bilmelerine karşın, büyü öğrendikleri ve uyguladıkları haber verilmektedir. Yine ayetteki ifadeyle, söz konusu Yahudiler, bu şekilde tanrı’ın kendilerine indirdiği şeriattan sapmış ve putperestlerin kültürüne (büyü öğretilerine) özenerek “kendi nefislerini satmış”, şu demek oluyor ki imandan vazgeçmişlerdir.

Bu ayette haber verilen gerçek, Yahudi tarihindeki önemli bir mücadelenin de ana hatlarını göstermektedir. Bu savaşım, allah’ın Yahudilere gönderilmiş olduğu peygamberler ve bu peygamberlere itaat eden mümin Yahudiler ile, tanrı’ın emirlerine isyan eden, çevrelerindeki putperest kavimlere özenerek allah’ın şeriatı yerine onların inanç ve kültürlerine eğilim gösteren sapkın Yahudiler arasındadır.

İşin ilginç yanı, bu mücadeleye bazı Yahudi olmayan kimselerin de katılmasıdır. Kabala ve ona dayalı pagan öğretiler, bir tek Yahudiler içinde değil, Yahudi olmayanlar arasında da yankı bulmuştur.

Bu Yahudi olmayan Kabala hayranlarının örgütü ise, masonluktur.

Kabala İsim Analizi

Astro- Numeroloji’nin   antik  sırları  geleneksel  olarak İbrani  Kabala sisteminde ortaya çıkmakta ve gelecek yorumunda şaşırtıcı veriler sunmaktadır.

Astro -Numeroloji’de antik çağlardan beri kullanılan çeşitli yöntemler bulunur. Sayıların mistik gizemi antik çağ filozoflarının dikkatini çekmiş olmalı.  Pythagoras şöyle demiştir : “Sayılar biçimlerin ve fikirlerin yöneticisidir. Tanrıların ve şeytanların da sebebi olmuştur.” Görüldüğü benzer biçimde evrenin her olayında sayıların izi ve tesiri vardır. Evren bir alınyazısı yönetimidir ve içinde sayı olmadan ifade edilmesi olanaksızdır. Yaşamımızda bazı sayıların bizlere güç verdiğini, bazı sayıların terslikler getirdiğini görmekteyiz. Bu yüzden gezegenlere ilişik oldukları söylenen sayılar kader bilmecesinde bir rol alırlar ve gezegenin karakteriyle ilgili bir gelecek yorumunu sunarlar.

Eski çağlarda Kaldani’ler, İbrani’ler ve Mısırlılar numerolojinin gizemlerini biliyorlardı. Antik çağ Yunan filozofları sayıların matematik işaretlerinin haricinde mistik yansımaları olduğunu yazmışlardı.  Yine Pythagoras’a ait bir yazıda şöyle denmektedir :

“ Dünya sayıların gücü üzerinde kurulmuştur.”  Sayıların anlamı bir konuda birim ifade etmeleridir. Bu ifade içinde kalite mevzusunda bir şey yoktur.  Örneğin 2 elma 2 elma daha 4 elma eder dersek 2 ile 4 arasındaki fark yenecek daha fazla elma olduğudur. Burada bayağı olarak 2 ve 4 içinde başka bir düşünce tarzına nazaran olumluluk farkı ortaya çıkar.

Antik kahinler, aralarında Hint, İbrani ve Yunanlılar da vardır, sayılar için belirli bir güç tanımı yapmışlardır. Bunlara bakılırsa  her hangi bir sayının okült  anlamları sadece bir şekil yada sembol ile açıklanamaz.  Sayının gücü madde ile ruh arasındaki ilişkiler ile tanımlanmalıdır. Örneğin 5 sayısı tek başına bir birim ifade eder. Bunu Merkür ile ilişkilendirince ortaya mantık, terbiye, seyahat, tecim ve  işe yararlık şeklinde somut ve soyut kavramlar ortaya çıkar.

5 Sayısı Çin’den Hindistan’a ve oradan güney ABD’ya kadar benzer mistik anlamlar ifade etmiştir. Antik çağ bilgeleri bu sayıya büyük bir kutsallık katmışlardır. Çinliler ve Hintliler için önemli sıfatlar yüklenmiştir. Çinlilerin  “Wu hing” dedikleri 5 yararlı şeyleri vardır : bir kurumda 5 aşama olması, 5 çeşit ceza verilmesi, ahlaksal olarak beş kural olması gibi. Beş yararlı şey içinde toprak, ağaç, metal, ateş ve su bulunmaktadır. Bu tarz şeylerin gezegensel yöneticileri şöyledir :

 • Dünyayı ve toprağı Satürn yönetir.
  Ağacı Jüpiter yönetir.
  Metali Venüs yönetir.
  Ateşi Mars yönetir.
  Suyu Merkür yönetir.

Beş ahlaki kaide içinde şunlar yer alır : Evlat sevgisi,  sadakat, evlilik sadakati, itaat ve içtenlik. Bunlar anne-baba ile çocuk, karı ve koca, patronlar ve işçiler, insanoğlu ve arkadaşlar arasındaki ilişkileri yönetir. Beş çeşit ceza arasında bulunanlar şunlardır : para cezası, sopa (sopa),  kırbaç sürgün ve ölüm.

Böylece 5 sayısının bir birim ifade etmesinden farklı olarak  insanlık için daha fazla anlamı olduğu ortaya çıkar.
1 – 9 arası sayıların toplamı 45 eder ve bu da dokuz tane 5 anlama gelir.
Tek sayılar toplamı 25 dir. Bu da beş kere 5 anlamına gelir.
Çift sayıların toplamı 20 dir. Bu da dört kere 5 anlamına gelir

Burada tuhaf ve esrarlı bir ilişkiler dizisi ortaya çıkmaktadır. Bunları incelemek ve araştırmak gerekir. Ünlü el falı ustası ve numerolog Cheiro sayıların gizemi mevzusunda İngiltere kralı VII. Edward’ın yaşamını örnek vermektedir. Kral Edward 9 Kasım günü doğmuştur. Bir konuşma sırasında hayatında 9 sayısının çok önemli roller oynadığını belirtmiştir. Astroloji’de kasım ayı “Mars’ın ikinci evidir” ve sayılardan 9 yönetir.  Edward 1863 senesinde evliliğe ilk adımını atmıştır. 1+8+6+3 = 18 = 9 ortaya çıkar. Kral 27 Haziran günü taç giymiştir. Böylece 2+7 = 9 elde edilir. Edward 69 yaşında ölmüştür. Görüldüğü benzer biçimde 9 sayısı yaşam sonunda bile etkili olmuştur.

Çağlar boyunca sayıların gizemini inceleyen ve neticelar çıkartan çeşitli numeroloji sistemleri vardır. İbrani Kabala sistemi de bunlardan bir tanesidir. “Kabala” kelimesinin lügat anlamı “Geleneksel  bilgi” demektir. Numeroloji özelliklerinden başka kabala sistemi içinde farklı mistik anlamlar içeren uygulamalar vardır. Burada bizi ilgilendiren sayıların güç ve karakterleri olacaktır. Numerolojinin astroloji ile bağlarını da burada göstermek gerekiyor. Böylece ortaya çıkan “astronumeroloji” kavramı anlaşılır olacaktır. Sayılar ile gezegenlerin ilişkileri aşağıda gösterilmiştir.

Güneş sayısı 1 olup pozitifdir.
Güneş sayısı 4 olup negatifdir.
Ay sayısı 7 olup pozitiftir.
Ay sayısı 2 olup negatiftir.
Satürn sayısı 8 dir.
Jüpiter sayısı 3 dür.
Mars sayısı 9 dur.
Venüs sayısı 6 dır.
Merkür sayısı 5 dir.

Numeroloji’de 1-9 arası sayılardan oluşan sisteme  “Birim sistem” adı verilir. Çift sayıların da yer aldığı numeroloji sistemi Kabala içinde ortaya çıkmaktadır.  Bu sistemde sayıların 1-22 arası anlamları ve fonksiyonları vardır.

Pythagorean Numeroloji Sistemi adında olan başka bir uygulamada sayılar 1-1000 arası gruplandırılmıştır. Böylece 1000 sayısına kadar her sayı için okült tanımlamalar yapılmaktadır.

KABALA   SİSTEMİNİN   KULLANILMASI

İbrani Kabala numeroloji sisteminde 1’den 22 ‘ye kadar sayılar ve 22  İbrani  alfabesindeki harfler bulunmaktadır.  Türk alfabesinde 29 harf olduğundan bu sistemin uygulanması için ortak bir zemin hazırlanması gerekir. Aşağıdaki tabloda İbrani harfler ile bunlara karşılık Türkçe harfler, karşılıkları olan numeroloji sayıları ve Zodyak veya gezegensel yöneticileri  gösterilmiştir. Tabloda Türkçede olmayan X, W ve Q harfleri de görülmektedir. Böylece yabancı adların analizini yapmak da mümkündür.

Birim (Unit) numeroloji sisteminde 1-9 arası sayılar bulunur ve ortaya çıkan sayı bunlara indirgenir.  Örneğin 48 = 4 + 8 = 12 = 1 + 2 = 3 olur. Kabala sisteminde ise 12 sayısı olarak kabul edilir. Başka ir örnek verelim. 88 Sayısı Birim sistemde 8 + 8 = 16 = 1+6 = 7 olur. Kabala sisteminde ise 16 olarak alınır ve hem Zodyak karşılığı bununla beraber anlamı vardır. Birim sistemde Zodyak karşılığı negatif Ay olurken Kabala sisteminde Mars olacaktır. Birim sistemde gezegenler Satürn’e kadar olduğu halde Kabala sisteminde  Uranüs, Neptün ve Plüto da yer almaktadır.

İBRANİ     

LATİN  

    SAYI

ZODYAK     

Aleph

A 1

Merkür

Beth

B 2

Başak

Gimel

G 3

Terazi

Daleth

D 4

Akrep

He

E 5

Jüpiter

Vau

VUW 6

Venüs

Zain

Z 7

Yay

Cheth

H 8

Oğlak

Teth

Th 9

Kova

Jod

IJY 10

Uranüs

Caph

CK 11

Neptün

Lamed

L 12

Balık

Mem

M 13

Koç

Nun

N 14

Boğa

Sameck

X 15

Satürn

Ayin

O 16

Mars

Pe

FP 17

İkizler

Tzaddi

TsTz 18

Yengeç

Quoph

Q 19

Aslan

Resh

R 20

Ay

Shin

S 21

Güneş

Tau

T 22

Dünya

Konu ile Alakalı Arama Sorguları:

 • kabala numeroloji
 • kabala öğretisine göre isim analizi
 • sayılarla kabala
 • astronumeroloji
 • kabala öğretisine göre karakter ve kader analizi
 • kabala sistemine gore
 • kabalada sayıların anlamı
 • misirda kabala