Malumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir. Temizlik de imandandır. Rüyada abdest almak güzelliğe, korunmaya, hayır ve iyiliğe delalet eder.

Rüyada temiz su ile tam olarak abdest aldığınızı görmüş olduyseniz maksadınıza kavuşacağınıza işaret eder.

Rüyada abdestin tamamlanmaması mevcut sorunların bir süre daha devam edeceğinin göstergesidir.

Rüyada namaz kılmak gayesiyle abdest almak korkudan kararlı olacağınıza, Allahu Teala’nın himayesine işaret eder.

Rüyada abdest alıp namaza durmak gam ve kederden kurtularak tanrı’a hamd etmeye delalet eder. Rüyada abdest üstüne abdest almak ziyade nurlanmaya ve aydınlık bir gönüle işaret eder.

Rüyada meyve suyu şeklinde kendisiyle abdest almanın caiz olmadığı şeylerle abdest almak arzu edilen şeyin gerçekleşmemesine işaret eder. Abdest almak isteyip de su bulamamak istenen şeyin güçlüğüne delalet eder.

Rüyada boy abdesti almak güzelliğe, Allahu Teala Hazretleri tarafından korunacağına işarettir. Rüyada boy abdesti almak gerektiren bir durumda yalnız namaz abdesti almak çetin bir işe girmeye işaret eder.

Rüyanızda sıcak su ile abdest aldıysanız kedere ve hastalığa, hamam ve sokak şeklinde yerlerde abdest almak yüz kızartıcı bir duruma, gizlenen sırların açığa çıkmasına işaret eder.

Yatakta uzanır vaziyette abdest almak eş ve dostundan ayrılmaya delalet eder. Oturduğu odada abdest almak artık orada oturmayacağınıza başka bir yere taşınacağınızın göstergesidir.

Deniz kenarında veya çöplük benzer biçimde yerlerde abdest almak üzüntüden kurtulmaya ve hastalığın geçmesine, uzun süredir beklenen günlerin geleceğinin habercisidir.

Abdest suyundan içmek hayır ve iyiliğe, korkudan emin olmaya, hastalıktan kurtulmaya ve berekete delalet eder.

Rüyada abdest alan birini ferahlamış görmek, o bireyin o dönem yaşadığı maddi ve tinsel sorunlarının ortadan kalkacağını belirtir.

Abdestin bozulması ise, bir dehemmiyet geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir.

Rüyada abdest alırken suyun berraklığından etkilendiğini görmek çoğu zaman ferahlamaya işaret eder. Rüyada deniz suyu ile abdest almak rüyada ileri gelen kimselerin yanında gereksinimların karşılanmasına yorulur.

Fert rüyasında temiz bir su ile abdest alıyorsa amacına kavuşur. Eğer abdest tamamlamazsa rüyayı gören birey amacına kavuşamaz.

Soğuk bir mahzende abdest alan çalınan eşyasını bulur. Rüyada abdest alıp namaz kıldığını gören birey üzüntü ve kederden kurtulur.

Tüccar olan kimsenin rüyada abdest alıp namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına işaret eder. Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sorunlar yaşayacağını belirtir.

Bir kimse rüyasında abdest almaya uygun (caiz) olan bir su ile abdest aldığı biçimde, ikinci bir defa daha abdest aldığını görse, o kimsenin gönlünün aydınlanacağına delalet eder. Çünkü abdest almak nurdur.

Rüyasında temiz bir su ile abdest almış olduğunı gören kimse isteklerine kavuşur, eğer abdestini tamamlayamazsa bu rüya aksine yorumlanır.

Rüyada sudan gayri şeylerle abdest almış olduğunı görenin rüyası onun borçlanacağına delalet eder. .

Rüyada namaz kılarken aynı zamanda da abdest aldığını gören kimse, düşmanından halas olur. Rüyada soğuk ve karanlık bir yerde abdest aldığını yada gusül ettiğini görmek, çalınan eşyasının bulunacağına, abdest alıp da namaza durduğunu görmek üzüntüden kurtulacağına delalet eder.

Abdestsiz namaz kılmak, o kimsenin sermayesi olmadığı halde, mal ve para kazanacağına yorumlanır.

Rüyada bir kimsenin namaz kılınması caiz olmayan bir yerde abdestsiz olmasına rağmen, namaz kıldığını görmesi, çok arzu etmiş olduğu bir şeyi elde edemeyeceğine delalet eder.

Rüyasında yatağından kalkamayacak kadar hasta olup, yatağında abdest almış olduğunı gören kimse erkek ise karısından, hanım ise kocasından, dulsa sevdiklerinden ayrılır. Cünüp olması durumunda abdest aldığını gören, çok zor bir iş yapmak zorunda kalır.

Abdulgani Nablusi’ye göre; Rüyasında abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek, rahmet üstüne rahmete, nimet üzerine nimete delalet eder. Abdest istekle yorumlanır.

Namaz için abdest almış olduğunı gören düşmanından korktuğu şeyde Allahu Teala Hazretlerinin korumasında olur. Abdest alıp namaza başladığını gören, keder ve üzüntüden kurtulup Cenabi Hakka hamd eder.

Abdest alıp almadığı mevzusunda rüyasında endişe duyan birey fakat buna karşın namaza durmaya niyetleniyorsa rüya sahibi tecim yapıyorsa sermayesiz tecim meydana getirdiğina, sanatçı ise sanatına gereken aletlerin olmadığına; devlet adamı ise emrindeki memurların tembelliğine işaret eder.

Kapalı karanlık bir ortamda abdest alıp namaz kıldığını gören kişi istediği ve beklediği bir işi yapmayı başaramayacağına, yatağından kalkamayarak yattığı yerde abdest aldığını görmek, eşinden yada sevdiklerinden ayrılmaya; oturduğu odada abdest almış olduğunı görmek o odada oturması kısmet olmayacağına delalet eder.

Çarşıda veya hamamda abdest almış olduğunı görmek, allah Teala ve melaikelerin gazabına uğrayacağına ve gizlediği kusurlarının açığa vurulacağına işarettir. Bir çöplükte veya deniz kenarında abdest almış olduğunı görmek, aklının hafifliğine, akıl noksanlığına işarettir.

Rüyada bir arkadaşının kendi başı üzerinde abdest aldığını görmesi, o arkadaşından bir zarar göreceğine, kendisi bir yakınının başı üzerinde abdest almış olduğunı görmesi, o adamdan bir yarar göreceğine delildir.

Rüyada abdest aldıktan sonra, eliyle avuçlayarak o abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan kurtulmaya delalet eder.

Saf bir su ile ve tamam olarak abdest almış olduğunı gören, eğer bir üzüntüsü varsa, o üzüntüden kurtulur, borçlu ise borcunu öder, hasta ise iyileşir, günahkar ise tövbe edip günahı affedilir. Eğer bir şeyden korkusu var ise, korkusu geçer. Abdest almaya niyetlendiğini fakat tamamlayamadığını ve neresini eksik meydana getirdiğinı anlamış olmayan birinin istediği ve çalıştığı işin tamamlanamayacağına işarettir.

Kan ile abdest almış olduğunı gören, abdestini tamamlayamayan şeklinde tabir olunur. Bir rivayete göre süt veya bal ile abdest almak, din hususunda iyiye yorumlanır. Sıcak su ile abdest almış olduğunı görmek, istediği bir isin güç olacağına işarettir.

Bir başka rivayete gore de: Bir kimse rüyada abdest üzerine abdest almış olduğunı görse “Abdest üzerine abdest almak nurdur” hadisine binaen o kimsenin gönlünün aydınlığına işaret eder.

Rüyada güneşin altında serin bir havada abdest almak Allahu Teala tarafınca nail olunacak himayeye işaret eder. Bir kimse rüyada kurban kesmek için abdest almış olduğunı görse, Allahu Teala hifz ve emanında bulunmasına işaret eder.

Bazı tabirciler, rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine vereceği emanete yada ödeyeceği borcuna yahut yapacağı şahitliğe işaret eder, dediler.

Rüyada açık havada biri eline su dökerken abdest almak ile tam olarak abdest aldığını gören kimsenin maksadına kavuşmasına, eğer abdestini tamamlamamışsa aksine işaret eder.

Rüyada eline yüzüne bulaşan bir sıvı ile abdest aldığını gören kimsenin, borçlanmasına işaret eder. Rüyada abdest almak istediğini fakat su bulamadığını gören kimse, arzu ettiği şeyin zor olmasına işaret eder. Bir kimse rüyada evde banyo dışında alakasız bir yerde abdest almış olduğunı görse, çaldırdığı şeyini bulur.

Rüyada abdest alıp camiye girdiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur.

Rüyada evinin kapısında abdest almış olduğunı gören kimsenin, bundan sonrasında o evde kalmayacağına başka bir yere niyet edip taşınacağına işaret eder. Rüyada yatağında abdest almış olduğunı gören kimsenin kadınından veya dostundan ayrılmasına işaret eder.

Rüyada başkasının evinde abdest almış olduğunı gören kimsenin büyük bir zarara uğramasına ve gizlediği şeylerin meydana çıkmasından dolayı rezil olmasına işaret eder. Çöplükte ve deniz kenarında bir yerde abdest alsa, üzüntü, üzüntü ve acıların gitmesine işaret eder.

Rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını gören kimse üzüntülü ise, Allahu Teala onu bu üzüntüsünden kurtarır. Korkusu varsa, Allahu Teala onu korktuğu şeyden kararlı eder, hasta veya borçlu ise, Allahu Teala ona şifa verir. Borcunu ödemesine olanak nasip eder.

Rüyada abdestinin belli yerlerini yapamadığını gören kimsenin, arzu ettiği şeyin tamamlanmamasına işaret eder. Rüyada sıcak su ile abdest aldığını gören hiç kimseye, üzüntü, keder ve hastalık isabet eder.

Rüyada abdest almak, o günlerde herhangi bir sorunnız, üzüntünüz varsa çok yakın bir zamanda bunlardan kurtulacağınıza, eğer borcunuz yada hastalığınız sizi üzüyorsa bunlardan da yakın zamanda kurtulup feraha kavuşacağınıza ve günahlarınızın affedileceğine işarettir. Bu rüyayı gören kişi hasta ise şifa bulur, günahkâr ise tövbe eder, iyilik tarafı artar, her türlü saadete nail olur. Rüyada görülen abdest, güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, selametin ve huzurun anahtarıdır.

Rüyada abdesti var iken yeniden abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nimet üzerine nimete delalet eder. Gene rüyada soğuk bir mahzende abdest almış olduğunı yada gusül meydana getirdiğinı gören kimse, zayi ettiği şeyini bulur. Bir kişi rüyasında namaz kıldığını görürse, üzüntü ve üzüntüden halas olur ve gamdan kurtulur. Rüyada süt yada bal ile abdest almış olduğunı görmek, din hususunda selamete delalet eder. Abdest aldıktan sonrasında eliyle abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan kesin olmaya delâlet eder. Yatağında abdest aldığını ve fakat ayağa kalkamadığını ve şiddetli bir derdin pençesinde kıvrandığını görmek, bireyin eşinden yada dostundan ayrılacağına delalet eder.

Konu ile Alakalı Arama Sorguları:

  • rüyada bilinmezlik